Retningslinjer

Retningslinjer for økonomisk støtte til medarrangører Kulturvekkå i Tingvoll

Lag/foreninger, organisasjoner og enkeltpersoner som er med på å skape aktivitet under Kulturvekkå kan søke om økonomisk støtte til eget arrangement. Søknad sendes på eget skjema innen en opplyst frist hvert år. Kulturvekkåkomiteen tar beslutning om fordeling av midler ut fra avsatte midler på årets budsjett.

Komiteen kan avslå søknader som mangler beskrivelse eller budsjett for arrangementet, og dersom søknaden er innkommet etter fristens utløp.

Formål med tilskudd fra Kulturvekkåkomiteen

Tilskuddet fra Kulturvekkåkomiteen skal bidra til å holde billettprisene nede for alle, og så rimelig som mulig for barn og unge. Det skal tilstrebes et bredt tilbud med tanke på målgruppe, alder og sjanger.

Kriterier for støtte

Det teller positivt at søknaden har et realistisk budsjett. Arrangement for barn og unge blir vektlagt i fordelingen, og det samme gjelder arrangement som antas å ha en smal målgruppe.

Disse elementene er berettiget for støtte:

-       Leie av lokale

-       Lyd/lys

-       Eksterne artister/bidragsytere

-       Materialer for egen annonsering (plakater o.l.)

Disse elementene er ikke berettiget for støtte:

-       Kjøp av annonser (i aviser/andre medier)

-       Forberedelser

-       Kostnader i forbindelse med medieopptak

-       Dugnad/lønn til arrangører

Annet vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Utbetaling av støtte

For å få midlene utbetalt skal det etter gjennomført arrangement sendes inn et enkelt evalueringsskjema. Her skal antall solgte billetter og en enkel regnskapsoversikt oppgis. Eget skjema for dette sendes ut sammen med eventuelt vedtak om støtte.